after

تصویر پای بیمار پس از درمان

تصویر پای بیمار پس از درمان. مشاهده می گردد که زخم دیابت بیمار که در تصویر قبل نمایش داده شده بود به صورت کامل بهبود یافته است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.