بيماري هاي آتوايمون

بیماری های آتوایمون

1-  بیماری های اسکلرودرمی

2-  سارکوئیدوز

3-  درماتومیوزید و پلی میوزید

4-  بیماری رینو

5-  اووئیت

6-  بیماری شوگرن

دیدگاه خود را به ما بگویید.