تا زمانی که اصلاح تغذیه صورت نگیرد , درمانی وجود نخواهد داشت !

تا زمانی که اصلاح تغذیه صورت نگیرد , درمانی وجود نخواهد داشت !

              المعده بیت کل داء و الحمیه راءس کل دواء ( پیامبر (ص))

           ( معده خانه تمام بیماری ها است و پرهیز راس کل دواها است )

 

                 غذای شما دوای شما است ، دوای شما غذای شما است !

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.